Ny fredning for Randers Fjord.

Ørred og laks nu fredet frem til 1. marts

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.

I medfør af § 30, stk. 1, § 31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2,i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse

nr. 978 af 26. september 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Randers Fjord. Ved Randers Fjord forstås i denne bekendtgørelse hele vandområdet øst for Randers Bro, herunder Grund Fjord, til en linie fra Sødring Kirke over anduvningslystønden, mærket »Randers Fjord«, der er udsat ved yderenden af løbet over barren, til Udbyhøj Vinkelfyr på Elkær Bakke.

Redskabsbestemmelser

§ 2. Fiskeri i Randers Fjord må kun foregå ved brug af bundgarn, bundgarnslignende redskaber, kasteruser, nedgarn samt med lette håndredskaber.

Stk. 2. Fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber må kun foregå efter tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. I redskaber, som er tilladt efter stk. 2, skal overkanten i ringens net være sænket mindst 30 cm under den til enhver tid værende vandstand i perioden 1. april til 31. maj, begge dage inklusive.

§ 3. Fiskeri med nedgarn er forbudt fra solens opgang søndag morgen til solens opgang mandag morgen.

§ 4. Maskemålet i nedgarn skal mindst være 130 mm (helmaske).

Stk. 2. De redskaber, der er nævnt i stk. 1, og som anvendes af andre end erhvervsfiskere, skal altid være bundsatte og må ikke have en højde over 1,5 m.

§ 5. Fra og med øen Piggen og ind til Randers havn, inklusiv Grund Fjord, er fiskeri med nedgarn ikke tilladt.

§ 6. Fiskeri med nedgarn er forbudt i en 100 m bred zone på hver side af sejlløbet i Randers Fjord - herunder det dobbelte sejlløb ved Kare Holm og Stenrevet - samt i et område, der afgrænses mod øst af en cirkel med en radius på 3 km fra Melbank Fyr (56 grader 36,8' N 10 grader 20,5' Ø) og med afgrænsning mod vest ved:

1) linien fra Melbank Fyr til Sødring Kirke, og

2) linien fra Melbank Fyr til Udbyhøj vinkelfyr.

Særlige fredningsområder

§ 7. Alt fiskeri er forbudt i Randers Havn og det afmærkede sejlløb. Fiskeri med stang og snøre er dog tilladt.

Stk. 2. Randers Havn afgrænses mod øst af en linie i retning nord-syd 300 meter øst for enden af pieren (Kulholmen).

§ 8. I Grund Fjord er alt fiskeri forbudt, inden for en afstand af 1 km fra Alling Å's udløb.

§ 9. Alt fiskeri er forbudt ved fredningsbæltet ved Albækkens udløb i perioden fra den 16. september til og med den 15. marts.

Fredning og mindstemål

§ 10. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider:

1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive.

2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive.

3) Laks og ørred: 16. november til 1. marts, begge dage inklusive.

4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet.

Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).

Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Straffebestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Straffebestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.