VEDTÆGTER:

 

 

VEDTÆGTER

FOR

 

SMIFF’s

LYSTFISKERAFDELING

 

 

Ændret pr 27/1 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Afdelingens formål er, at være en afdeling med et levende engagement, et stort fællesskab og et godt kammeratskab. Dette fremmes ved:

 

At udbrede interessen for lystfiskeri i lokalområdet.

At udbrede forståelsen for, at lystfiskeri foregår på naturens præmisser.

At medlemmerne er med til at værne om fiskevand og naturen omkring dette.

At sikre i videst muligt omfang, muligheder for at medlemmerne kan dyrke et alsidigt lystfiskeri.

At medvirke til, at afdelingens medlemmer kan fremstille eget grej.

At arrangere ture, hvor børn og voksne sammen kan dyrke lystfiskeri.

At fredningsbestemmelser, love og mindstemål overholdes.

At indkøbe egne både, efter økonomisk formåen.

At erhverve fiskeret i gode fiskevande.

 

2.

 

Lystfiskerafdelingen, er en afdeling under SMIFF.

Afdelingen ledes og administreres af en afdelingsledelse, inden for de af moderforeningen gældende vedtægter, samt indenfor de af koordinationsudvalget godkendte budgetrammer.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for at budgettet nøje overholdes og større afvigelser skal straks meddeles til hovedbestyrelsen. Større sponsoraftaler, samt væsentlige beslutninger om ikke økonomiske forhold, træffes i samråd med SMIFF`s hovedbestyrelse.

 

3.

 

Enhver, der ønsker det, kan optages som medlem efter henvendelse til lystfiskerudvalgets formand. Udvalget fører medlemslister. Medlemmer af  afdelingen er forpligtet til at betale kontingent, indtil man har meddelt lystfiskerudvalgets formand , at man ikke længere ønsker at være medlem.

 

4.

 

Afdelingen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Man er juniormedlem til og med det 17 år. En husstand kan optages som familiemedlemmer. Kontingent for familiemedlemskab er 1 senior + 1 junior kontingent. Efter henvendelse til afdelingsbestyrelsen, kan bestyrelsen overflytte et medlem til pensionistmedlem, hvis særlige grunde taler herfor.

Afdelingen kan optage støttemedlemmer, støttemedlemmer har samme rettigheder som ordinære

medlemmer, kan dog ikke deltage i arrangementer der er arrangeret af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Helårligt kontingent opkræves af DSF i februar måned. Kontingentet fastsættes af SMIFF`s hovedbestyrelse, efter budgetoplæg fra afdelingsledelsen.

Helårligt kontingent for støttemedlemmer opkræves af afdelingens økonomi ansvarlige i februar måned.

Kontingent fastsættes af SMIFF`s hovedbestyrelse, efter budgetoplæg fra afdelingsledelsen.

 

 

 

                                                                              6.

 

Ved indmeldelse i afdelingen i første halvår, betales fuldt årskontingent. Ved indmeldelse i andet halvår, betales halvt årskontingent. Ved indmeldelse efter 1/10 er man kontingentfri året ud.

 

7.

 

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i januar måned.

      DAGSORDEN.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Regnskab ( aflægges af afdelingsformanden )
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget ( fremlægges af afdelingsformanden )
  6. Valg af formand.
  7. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter.

Der vælges 2 udvalgsmedlemmer hvert år.

Der vælges 2 suppleanter hvert år.

Man er valgbar når man er fyldt 18 år og har stemmeret

når man er fyldt 16 år før årsmødet, og har været medlem

i mindst 3 måneder før årsmødet og har betalt opkrævet

kontingent.

  1. Evt.

 

8.

 

Indvarsling til årsmødet skal ske med mindst 3 ugers varsel (21 dage) inden afholdelsen. Indvarslingen sker gennem udsendelsen af afdelingens nyhedsbrev.

 

9.

 

Afgørelser på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemninger være skriftlige.

 

 

 

 

 

10.

 

Indkomne forslag, skal være afdelingsformanden i hænde, senest 8 dage før årsmødet.

 

11.

 

Afdelingsledelsen består af en formand, som vælges på afdelingens årsmøde og efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling. Derudover består afdelingsledelsen af 4 udvalgsmedlemmer. Som minimum skal følgende poster fordeles i afdelingsudvalget: Økonomiansvarlig, Aktivitetsansvarlig, Kommunikationsansvarlig.

 

Afdelingsudvalgsmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

 

 

12.

 

Et medlem der overtræder afdelingens vedtægter, eller ved sin opførsel, gør sig uværdig til at forblive medlem, kan ekskluderes af afdelingen. Afdelingsledelsen træffer beslutningen efter samråd med SMIFF`s hovedbestyrelse.

 

13.

 

Afdelingsledelsen kan fastsætte regler for fiskeri i afdelingens fiskevande, samt fastsætte prisen for dagkort (gæstekort) til fiskeri i disse.

 

14.

 

Ændringer af afdelingens vedtægter kan kun ske på årsmødet og med efterfølgende godkendelse af SMIFF`s hovedbestyrelse. Til vedtagelse af beslutninger, om ændring af afdelingens vedtægter, kræves at 2/3 af de afgivne stemmer på årsmødet, er for vedtagelsen.

 

15.

 

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning dertil, eller når 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer anmoder herom, med oplysning om, hvad der ønskes behandlet. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem og ved opslag i klublokalerne, mindst 14 dage forud det ekstraordinære årsmødes afholdelse.

 

16.

 

Opløsning af afdelingen kan ske når det besluttes af 2 årsmøder, med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, således at ¾  af de på hvert årsmøde afgivne stemmer, afgives for opløsning. Til årsmøde om afdelingens opløsning afgives det sædvanlige varsel, men desuden skal der fremsendes skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem.

 

 

 

 

17.

 

Ved opløsning af lystfiskerafdelingen, overgår afdelingens aktiver og passiver til SMIFF.

SMIFF’s forretningsudvalg tager herefter initiativ til genoprettelse eller oprettelse af afdeling der opfylder afdelingens §1.

 

 

 

 

Således vedtaget på årsmøde d. 27/1 2010.

Godkendt af SMIFF`s hovedbestyrelse d. ?????????